Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Ekonomia społeczna


ASOS 2020 – ruszyła nowa edycja programu!

2020-01-13

Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 10% wartości dotacji. Wkładem własnym może być zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. O dofinansowanie w programie mogą się starać m.in. lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i organizacje wyznaniowe.

Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i złożyć (wyłącznie w wersji elektronicznej!) za pomocą Generatora Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl.

Rząd przeznaczył na tegoroczną edycję programu łącznie 40 mln zł – tyle samo, co w roku ubiegłym.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem:
http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/458


Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

2019-11-06

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

czytaj całość publikacji "Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”"


Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

2019-11-06

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

czytaj całość publikacji "Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej"


Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,

2019-10-17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

czytaj całość publikacji "Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,"


Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

2019-10-01

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

czytaj całość publikacji "Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ"


Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny

2019-10-01

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny"


Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

2019-10-01

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

czytaj całość publikacji "Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją"


Z Fundacją PZU po lekcjach

2019-09-17

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

czytaj całość publikacji "Z Fundacją PZU po lekcjach"


Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego

2019-09-03

Szanowni Państwo,

Organizacje pozarządowe działają, żeby realizować swoje misje społeczne. Czy mogą przy tym prowadzić działalność gospodarczą? Dlaczego nie! Zapraszamy do kontaktu z zespołem leszczyńskiego OWES i sprawdzenia możliwości swojej organizacji pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

W subregionie leszczyńskim działa ich już ponad 40 przedsiębiorstw społecznych, które łączą misję społeczne z działalnością gospodarczą. Najczęściej działają w branżach tj.:
- Gastronomia
- Usługi sprzątające, opiekuńcze, budowlane
- Pielęgnacja zieleni.

W ramach leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym można uzyskać do 22 tys. dotacji!

Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego planowany jest w dniach 1-3 października.

Zapraszamy do kontaktu (Magdalena Wróblewska, 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl).


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

2019-07-08

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

czytaj całość publikacji "Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5"


Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych

2019-07-08

Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich. Granty przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”. Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Akcja Mobilność pracowników młodzieżowych ma charakter szkoleniowy. Jej celem jest mobilność i rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach). Efektami działań powinno być podniesienie jakości pracy z młodzieżą, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi za granicą oraz wspólne projekty angażujące młodych ludzi.

czytaj całość publikacji "Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych"


Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja

2019-07-08

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://education.org.pl


Fundacja PGE

2019-05-24

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Dofinansowanie dla podmiotów świadczących w ramach swoich działań statutowych pomoc i wsparcie osobom fizycznym (nabór ciągły).

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

- nauka i edukacja
- lecznictwo i ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- działalność ekologiczna i ochrona środowiska
- sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych


Więcej: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia


"Tu jestem, tu zmieniam"

2019-05-24

Fundacja Santander ogłosiła kolejną - piątą już - edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"dla instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną; granty w wys. od 5 do 10 tys. zł na działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

W 2019 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:
20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

Wnioski należy składać od 24 maja do 1 lipca 2019 r.

Więcej: http://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/


Dotacje Fundacji Kronenberga

2019-04-25

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz kultury, edukacji, polityki społecznej, ochrony zdrowia.

Fundacja przy ocenie wniosków uwzględnia zgodność z obszarami programowymi, innowacyjność, wpływ projektu na rozwiązanie projektu społecznego, mierzalne rezultaty. Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty, o którą można wnioskować.

Dofinansowane działania
Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w kilku obszarach programowych:
- innowacje w edukacji,
- edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
- dziedzictwo kulturowe,
- twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
- priorytety ochrony zdrowia,
- polityka społeczna.

Proces aplikacyjny składa się z dwóch etapów:
- etap 1: wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie kronenberg.org.pl. Zgłoszenie oceni Zarząd Fundacji, który w przeciągu 30 dni roboczych wybierze wnioskodawców uprawnionych do aplikowania w kolejnym etapie.
- etap 2: wypełnienie przesłanego przez e-mail wniosku, na podstawie którego Zarząd podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

O dotacje mogą starać się: fundacje, stowarzyszenie, uczelnie wyższe, szkoły, dom kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego.

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Jednym z warunków ubiegania się o dotacje jest posiadanie własnego konta bankowego, dotyczy to również szkół. Jeżeli szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

2019-04-25

Celem głównym programu jest: Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

Organizacje mogą starać się o wsparcie w ramach dwóch kategorii:
– „Pomoc doraźna”: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych);
– „Życie publiczne”: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – są to np. wyjazdy na ogólnopolskie konferencje, udział w spotkaniach konsultacyjnych lub debatach.

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, po jednym z każdej kategorii.

Wnioski składa się poprzez generator online

Kwota dofinansowania: maksymalnie 10 000 zł (nie ma kwoty minimalnej).

Budżet programu: 1 800 000 zł.

Termin realizacji działań: do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania wniosków: nabór stały do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.eurodesk.pl/granty/program-rozwoju-organizacji-obywatelskich-priorytet-5


PROGRAM GRANTOWY WSPÓLNIE DLA REGIONU

2019-03-15

Celem głównym programu grantowego WSPÓLNIE DLA REGIONU (zwanego dalej Programem) jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów:
-zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,

-profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia – budowanie i wspieranie zdrowych nawyków,

-ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację w wysokości od 3000 PLN do 15000 PLN.

Termin składania wniosków do Programu trwa od 11 marca 2019 do 23 kwietnia 2019 do godziny 23:59.

Szczegółowe informację na stronie https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/


Biblioteka ekonomii społecznej

2019-03-06

Zapraszamy do zapoznania się największą w Polsce bibliotekę publikacji, których tematyką jest ekonomia społeczna, spółdzielczość, przedsiębiorczość społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalne, partycypacja społeczna i inne pokrewne tematy.

Biblioteka ekonomii społecznej dostępna jest pod adresem:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047


LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE RAWICZ

2019-02-27

Lista organizacji w załączeniu

Dołączone pliki:


PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

2019-02-13

Od 11 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Najważniejsze informacje:

- termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
- wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/login
- zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
- nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html


Mobilne Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej

2019-01-21

Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej w ramach realizacji projektu „Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Rawicz” zaprasza przedstawicieli NGO, przedsiębiorstw społecznych, klubów sportowych i przedstawicieli grup nieformalnych na dyżury specjalistów w ramach Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie MGOPS w Rawiczu, pokój 105, w godz. od 15.00 do 17.00

Harmonogram dyżurów w 2019r.
30.01.2019r.
27.02.2019r.
27.03.2019r.
24.04.2019r.
29.05.2019r.
26.06.2019r.
17.07.2019r.


Lista portali

2018-08-03

Lista portali, na których znajdują się informację na temat aktualnie ogłoszonych konkursów

• Granty dla bibliotek:
biblioteki.org.pl
http://www.biblioteki.org/artykuly/Granty_konkursy_dotacje.html

• Eurodesk:
http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie
informacja o grantach na działania dla młodzieży, dużo przydatnych informacji o dotacjach ze źródeł zagranicznych,

• fundusze.ngo.pl
http://fundusze.ngo.pl
podstrona portalu ngo.pl, którego nikomu nie trzeba reklamować,

• Fundusze na edukację:
https://funduszenaedukacje.com
blog poświęcony funduszom dla szkół oraz organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą,

• granty.pl
https://granty.pl oraz FB https://www.facebook.com/grantypl-323299377701160
o różnych dotacjach: dla gmin, przedsiębiorców, NGO. Szczególnie polecamy zaglądanie na ich Facebooka - dużo aktualnych informacji,

• Granty na badania:
https://www.granty-na-badania.com/ oraz https://www.facebook.com/Grantynabadania/
portal poświęcony dotacjom na rzecz nauki. Jeśli jesteście organizacją studencką lub zajmujecie się upowszechnieniem nauki – warto zaglądać,

• Witryna Wiejska
http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/209
dla organizacji działających na obszarach wiejskich, gmin, świetlic, OSP itp.,

• http://rpo.wuppoznan.praca.gov.pl/
Stowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie http://pisop.org.pl/ - m.in. konkurs MIKRODOTACJI


Wielkopolska Wiara

2018-03-24

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w ramach konkursu Wielkopolska Wiara, 3 kwietnia godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Rawicz, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21 (sala 101). Zapraszamy do zgłoszeń pod adres mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Dołączone pliki:


Rynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark Pomysłów

2017-11-21

IV Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem "RYNEK AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW – JARMARK POMYSŁÓW” już 9 grudnia br., w godz.12-20, podczas Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Burmistrz Gminy Rawicz i Centrum PISOP zapraszają do udziału w wydarzeniu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Spotkanie będzie okazją do promocji rawickich NGO i wymiany doświadczeń.
Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i przesyłania zgłoszeń do dnia 01.12.2017r. na adres e-mail: sak.noico@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Dołączona galeria:

Rynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark PomysłówRynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark Pomysłów

Dołączone pliki:


Uwaga!!! KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA

2017-04-12

Dnia 10 kwietnia 2017r. Centrum PISOP ogłosiło Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017! Regulamin konkursu dostępny na stronie www.pisop.org.pl/fio
Zapraszamy do zgłaszania projektów. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

2016-12-13

3 grudnia 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Ideą i celem Konkursu było promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami społecznymi.
Szósta edycja Konkursu odbyła się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski głosowali na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.
W szóstej edycji do Konkursu przystąpiło 9 samorządów Wielkopolski: Gmina Stare Miasto, Gmina Czermin, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Lisków, Gmina Kleszczewo, Gmina Wronki, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Kostrzyn, Gmina Rawicz. Laureaci Konkursu : Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski I miejsce, Gmina Stare Miasto II miejsce oraz Gmina Rawicz III miejsce.

Dołączona galeria:

Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


  III Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

  2016-09-14

  Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału
  w III Targach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, które odbędą się dnia 1 października 2016 r., w godz. 11.00-17.00, na Rynku w Rawiczu Celem Targów jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej i różnorodnych form działalności łączących cele społeczne i ekonomiczne. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, budowania płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w tej sferze.
  Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br., na załączonym formularzu (do pobrania również na stronie: www.ops.rawicz.pl) w wybranej przez Państwa formie
  - w wersji papierowej na adres:
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
  - e-mailem: cw.ops@rawicz.pl
  Ponadto zwracamy się z prośbą o przesłanie krótkiego opisu Państwa działalności wraz załączonymi fotografiami (do 10 zdjęć), w celu przygotowania prezentacji waszej organizacji. Udział w Targach jest bezpłatny.
  Dodatkowych informacji udziela: - Natalia Purgacz tel. 65 546 10 02

  Z poważaniem
  Grzegorz Kubik Burmistrz Gminy Rawicz
  Władysława Czajkowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Krystyna Zaporoska Liderka Lokalna

  Dołączone pliki:


  IV Edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

  2016-03-11

  07.03.2016r. Centrum PISOP ogłosiło IV już edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016!
  o dofinansowanie starać się mogą:
  - młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.
  - nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej
  - grupy samopomocowych, czyli grupy działające na rzecz swoich członków.

  Więcej informacji w załączeniu...

  Dołączone pliki:


  Baza podmiotów ekonomii społecznej

  2015-05-06

  Dołączone pliki:


  UCHWAŁA NR XLIX/401/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

  2015-05-06

  UCHWAŁA NR XLIX/401/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Rawicz na lata 2014 - 2020

  Dołączone pliki:


  PUNKT DORADCZY „TWOJA SZANSA”

  2012-03-15

  Z dniem 19 marca 2012 roku rozpoczyna swoją działalność PUNKT DORADCZY pn. TWOJA SZANSA.

  W ramach działań punktu udzielamy:

  - BEZPŁATNYCH PORAD I INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN;
  - WSPARCIA MERYTORYCZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW, działających w obszarze problemów społecznych;

  Miejsce i terminy spotkań:

  - Bezpłatne porady i informacje dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin:
  1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 15:00 do 16:00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208.
  W przypadkach szczególnych porady będą udzielane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 65 545 4037 lub 503168047.
  Pierwszy dyżur już 19 marca 2012r. – zapraszamy!
  Porad i informacji będą udzielali: Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Pani Renata Błaszczyszyn, członkowie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

  - Wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, działających w obszarze problemów społecznych:
  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (65)545-10-37; (65)546-11-36.


  TEST

  2010-12-26

  bip..

  Dołączone pliki:


  MGOPS RAWICZ

  2010-07-19


  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji