Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Ekonomia społeczna


Uniwersytety zaangażowane społecznie - mikrogranty na działania wolontariackie

2020-10-15

Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada.
Projekt „UTW dla społeczności” kierowany jest do uniwersytetów trzeciego wieku, które dzięki cyklom szkoleń wzmocnią kompetencje liderskie swoich słuchaczy. Otrzymają również roczne wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać nie tylko na rzecz otoczenia i społeczności lokalnych, ale także na rzecz rozwoju swojego UTW.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW
1. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa koszty udziału trójek reprezentujących UTW w czterech obowiązkowych spotkaniach warsztatowych w przypadku, kiedy warsztaty odbywają się w Warszawie (koszty dojazdu do Warszawy, nocleg i wyżywienie w czasie warsztatów) i opieki trenerów nad działaniami grup wolontariatu oraz zapewnia możliwość pozyskania mikrograntu wspierającego realizację pilotażowego działania grupy wolontariatu.
2. Kwota wsparcia finansowego na działanie grupy wolontariatu, o którą można ubiegać się w ramach Projektu, wynosi 1800 zł.
3. Grupy wolontariatu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 100% całko-witego kosztu realizacji przedsięwzięcia w wysokości do 1800 zł (nie jest wymagany wkład własny).
4. Ze środków programu nie mogą być finansowane:
— stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/ odbiorców organizacji,
— stała oferta kursów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, zajęć komputerowych itp.,
— działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej,
— jednorazowe akcje takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt),
— działania, które służą realizacji celów politycznych czy religijnych,
— remonty czy inwestycje, zakup środków trwałych.

Akademia wolontariatu i wsparcie doświadczonych trenerów
W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 3-osobowe zespoły z 10 uniwersytetów z całej Polski. Wsparcie dla UTW będzie obejmowało m.in.: warsztaty z doświadczonymi animatorami i trenerami, wymianę doświadczeń z uczestnikami poprzednich edycji, zindywidualizowane wsparcie tutorów oraz mikrogrant na działanie wolontariackie.
W nadchodzącej edycji organizatorzy są przygotowani do prowadzenia warsztatów i konsultacji w systemie online. Od początku epidemii COVID-19 wspierają uniwersytety trzeciego wieku w działaniach społecznych w zmiennej rzeczywistości, kładąc nacisk na planowanie działań w sposób bezpieczny dla osób starszych.

UTW będą mogły zrealizować swój autorski pomysł lub skorzystać z jednego z 3 wypróbowanych i opisanych pomysłów na działania: stworzyć telefon życzliwości dla osób samotnych, założyć przenośne ogrody, zrealizować projekt oparty na historii lokalnej. Otrzymają zindywidualizowane wsparcie trenerów w budowaniu grupy, planowaniu i realizacji wybranego przez grupę działania społecznego.

Realizacja tegorocznej edycji „UTW dla społeczności” jest zaplanowana w okresie od listopada 2020 roku do października 2021 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 8 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i e-publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie” dostępne są na stronie: www.utwdlaspolecznosci.pl.

Projekt jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.


Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” – III tura

2020-10-14

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 – III tura.

Jego celem jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin.
W ramach w/w konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – III tura dofinansowane będą projekty, które:
a) za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
b) mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym, c) są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
d) koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Termin realizacji zadania przewidziano od 27 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł.

Natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31 grudnia 2020 r.

Złożenie oferty musi nastąpić za pośrednictwem formularza zamieszonego w systemie www.witkac.pl

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina–iii-tura-nowa-szansa-jeszcze-w-tym-roku


Konkurs POWER: Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

2020-09-21

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami"
Termin rozstrzygnięcia konkursu
II kwartał 2021 r.
Miejsce składania wniosków
Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:
1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),
2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00)
kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00)
UWAGA! Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
Kto może składać wnioski?
Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest podmiot, który:
posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.
Finanse
Alokacja na konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 wynosi 100 000 000,00 PLN.
Pytania i odpowiedzi
Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl


Konkurs MEN: Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/ placówki

2020-09-17

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”


Konkurs jest ogłoszony w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

I. Informacje ogólne
1. Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

2. Celem konkursu jest zwiększenie skuteczności działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w szkole/placówce poprzez:
1) Przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania
i ochrony zdrowia psychicznego uczniów i uczennic w środowisku szkoły/placówki (moduł I).
2) Przeprowadzenie ewaluacji zadania publicznego pn. „Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci
i młodzieży” (moduł II).
3) Opracowanie materiałów dla nauczycieli, w tym wychowawców klas i specjalistów dotyczących działań postwencyjnych do wykorzystania w działaniach profilaktycznych w szkołach/placówkach (moduł III).
W konkursie wybrane zostaną najlepsze oferty dotyczące realizacji zadań modułów I-II oraz modułu III będących przedmiotem konkursu.
3. Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.
II. Informacje o treści oferty
1. Oferta realizacji zadania powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego opisujące:
1) zakładane rezultaty zadania publicznego;
2) planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa);
3) sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
2. Dopuszcza się możliwość wyliczenia i wyceny wkładu własnego rzeczowego. Wartość tego wkładu nie może przekroczyć kosztu, jaki oferent poniósłby gdyby udostępniony zasób lub usługa świadczona była dla oferenta w sposób odpłatny.
III. Finansowanie zadania
1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
2. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 577 928,00 zł.
a) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-III wynosi
577 928,00 zł;
b) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I – II wynosi 470 000 zł;
c) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu III wynosi 107 928 zł;
Uwaga: Zastrzega się możliwość przesuwania środków finansowych na realizację zadania pomiędzy modułami.

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą:
a) zadanie dotyczące modułów I-II albo,
b) zadanie dotyczące modułu III,
c) zadanie dotyczące modułów I-III.
2. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.
3. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3, należy wygenerować ofertę w formacie .pdf, a następnie:
1) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazany w części V „Miejsce oraz termin składania ofert” albo
2) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAP.
5. Do oferty, o której mowa w ust. 4, należy dołączyć wymagane załączniki określone w § 2 ust. 10 Regulaminu konkursu.
6. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, zgodnie z ust. 4 pkt 2, załączniki w postaci elektronicznej należy dołączyć w wersji elektronicznej. Załączniki w postaci papierowej należy zeskanować i dołączyć do oferty.
7. Treść oferty, o której mowa w ust. 4, musi być zgodna z treścią wypełnionego formularza oferty, o którym mowa w ust. 3. W przypadku różnic, decyduje treść oferty.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę jest sprawdzane zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9–11 Regulaminu konkursu.
9. W przypadku oferty przesyłanej za pomocą platformy ePUAP i podpisanej:
1) kwalifikowanym podpisem – kwalifikowanym podpisem ofertę podpisują zgodnie z reprezentacją osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
2) profilem zaufanym ePUAP – w przypadku oferty podmiotu, w którym reprezentacja do składania oświadczeń woli jest wieloosobowa – profilem zaufanym ofertę podpisuje osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa do złożenia i podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Miejsce składania ofert:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
2. Termin składania ofert: 30 września 2020 roku.
3. W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego.


Program RITA - Przemiany w regionie. Konkurs na projekty partnerskie

2020-09-17

Granty na współpracę polskich organizacji pozarządowych z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.
Projekty partnerskie składane w konkursie powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:
-problemy społeczne, socjalne;
-edukacja i wychowanie;
- rozwój przedsiębiorczości;
-dziedzictwo kulturowe;
-rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
-rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
-rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

W sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 komponentem zgłaszanych projektów może być przekazanie organizacjom partnerskim wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia działań online
Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r., godz. 12:00
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł
Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://programrita.org/nabory/2020/


Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021

2020-09-09

80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową. Nowy program dla organizacji pozarządowych
Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”. W tym roku na jego realizację przeznaczone zostanie 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku będzie to już 50 mln zł dla organizacji pozarządowych.
Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021, stanowi kontynuację programów z lat ubiegłych. W dwóch pierwszych edycjach programu – w 2019 i w 2020 roku – o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty. W nowej edycji o wsparcie ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/80-milionow-zlotych-na-opieke-wytchnieniowa-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem zawartym w ogłoszeniu konkursu, uprawnione podmioty przesyłają w terminie do dnia 30 września 2020 roku. Decyduje data wpływu oferty. Planowane rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 roku.
Program realizowany będzie od dnia 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.


Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” – II tura. Nowa szansa na dofinansowanie

2020-09-09

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi w tym roku ogłosiło otwarty konkurs ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodziny.
W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II tura dofinansowane zostaną organizacje pozarządowe, które do 17 września zaproponują najlepsze inicjatywy.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--ii-tura-nowa-szansa-na-dofinansowanie


Konkurs w Programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

2020-08-17

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS zachęca do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach”.

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR.

W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:
- organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;
- organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);
- ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;
- organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
- organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes


Trwa konkurs MRPiPS w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

2020-07-08

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021.
-uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 7 września 2020 r.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji1) w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
2) osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Program zapewniać ma także:
1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania
O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty zwanymi dalej „realizatorami Programu”.
Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:
a) papierowej listem poleconym do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”,
b) elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
− w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021


Tarcza Antykryzysowa - nowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

2020-06-29

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy
Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sektor pozarządowy. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.
Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.
Pożyczkę może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł jednak nie może ona przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy. Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana. Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.


Dodatkowy konkurs MRPiPS: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" 2020

2020-06-12

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach MODUŁU III: INFRASTRUKTURA.

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 1 500 000 złotych.

Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 3 lipca 2020 r.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – konkurs dodatkowy.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-konkursie-ofert-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-2020


Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

2020-06-10

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
Pula środków na dotacje: 1 milion złotych.
O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:
-starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
-mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
-są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).
Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020.
Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: misja i dotychczasowe działania organizacji (w przypadku organizacji, które otrzymały dotację w programie Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji działań wspartych przez Fundację), plan funkcjonowania organizacji w najbliższych miesiącach, budżet, aktualna sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w warunkach epidemiologicznych.
Wnioski oceniane są przez komisję funduszu złożoną z pracowników Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.
Wnioski przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/


Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" - II tura naboru

2020-06-05

Masz pomysł jak ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom starszym? Odezwij się do nas! Oferujemy granty o średniej wartości 35 000 zł, które służą rozwijaniu niewielkich, ale nowatorskich w skali kraju rozwiązań. Nabór w ramach II tury potrwa do 29 czerwca 2020 r.
“Generator Dostępności” to szansa na stworzenie czegoś nowego, odpowiedź na specyficzne problemy, które dotychczas nie były zauważane albo których wcześniejsze rozwiązania nie były skuteczne. Zgłaszający się są zachęcani do eksperymentowania, a w jego trakcie otrzymują szerokie wsparcie.
Inkubator oferuje granty o średniej wartości 35 000 zł, które pozwalają na opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań w skali maksymalnie pół roku. Zapewnia dostęp do mentorów i doradców specjalistycznych, pomaga również w nawiązywaniu kontaktów z różnymi instytucjami czy aktywnymi osobami.
Na etapie naboru nie wymaga się gotowego rozwiązania. Służące do zgłoszenia Karty Innowacji pozwalają na przedstawienie wybranego problemu, pokazanie znajomości problematyki, kierunku myślenia, swojego doświadczenia i motywacji. Taką kartę wystarczy wysłać mailowo do 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 na adres mailowy Inkubatora. Zielone światło od Komisji Oceny Innowacji oznacza zainteresowanie podjętym tematem i zaproszenie do dopracowania rozwiązania.
Formularze zgłoszeniowe (Karty Innowacji) dostępne są pod adresem: https://innowacje.spoldzielnie.org/aplikuj/
Kadra Inkubatora zachęca do tego, żeby przed wysłaniem zgłoszenia skonsultować się z nią.
Postępy projektu można śledzić na bieżąco na stronie internetowej innowacje.spoldzielnie.org oraz na Facebooku: facebook.com/innowatorzy.
Projekt "Generator Dostępności" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.


Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

2020-05-25

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00.
Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.
W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:
Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
Rethinking the implicit role of cultural heritage in society
Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
Perspectives on and constructions of cultural heritage
Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals
Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage
Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.
W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.
Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie http://jpi-ch.eu/
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives
Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:
Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336
Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21


Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

2020-05-11

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.
Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;
Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2): Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań; Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.
Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.
Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r.do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/


Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

2020-05-04

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.
Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 tys. zł będzie mogła sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz, koszt zakupu niezbędnego wyposażenia, czy zaległe zobowiązania wobec kontrahentów. Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Ich lista jest dostępna na stronie bgk.pl
Rozwiązanie jest kierowane do: przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych, organizacji stworzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, spółek non-profit lub spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych.
Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego. Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Pożyczka płynnościowa dla PES uwzględnia specyfikę podmiotów, do których jest kierowana. Pożyczkobiorca może liczyć na preferencyjne oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku oraz 12-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych. Dodatkowo w sytuacji, gdy PES prowadzi sezonową działalność gospodarczą, spłata może nastąpić w ratach kwartalnych, a nie miesięcznych.
Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej
- maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł;
-oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;
-okres spłaty do 48 miesięcy;
-karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
-w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);
- łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;
-brak prowizji i opłat;
- przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


Organizacje pozarządowe w Tarczy. Zwolnienie 50% z ZUS

2020-04-27

NGO zgodnie z przepisami zawartymi w Tarczy antykryzysowej mogą skorzystać z 50% zwolnienie ze składek ZUS.
Zwolnienie z opłacenia 50 % należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:
-przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
-w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
-w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
Ze zwolnienia 50% może skorzystać organizacja, która zatrudnia (zgłasza do ubezpieczenia) kilu czy nawet tylko jednego pracownika. NGO-sy zgłaszające do 9 ubezpieczonych mogą skorzystać z pełnego zwolnienia 100% składki!
Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych mogą być zarówno pracownicy (zatrudnienie na umowę o pracę) jak i współpracownicy – np. zatrudniani w ramach umowy zlecenia. Zwolnienie będzie dotyczyć obu kategorii (form zatrudnienia). Obie kategorie będą się też oczywiście liczyły przy ustalaniu ile osób organizacja pozarządowa zgłosiła do ubezpieczenia. Zwolnienie 50% dotyczy płatników, który zgłosili do 49 osób
Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.
Wniosek o zwolnienie można przekazać:
-drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek na PUE ZUS
-drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
-za pośrednictwem poczty,
- osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Na razie zwolnienie można otrzymać tylko za okres marzec, kwiecień i maj!
Wniosek można złożyć już teraz. Graniczny termin na złożenie wniosku to 30 czerwca 2020 r.


Milion dolarów na przeciwdziałanie skutkom pandemii

2020-04-23

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła nowy program w postaci Funduszu Pomocowego w kwocie miliona dolarów na wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w czasach pandemii COVID-19.
Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – między innymi chorych, seniorów, bezdomnych, a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, instytucji kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Same jednak także dotkliwie odczuwają skutki pandemii i mierzą się z poważnymi problemami – grozi im nie tylko ograniczenie skali i zakresu działań, ale często całkowite zawieszenie aktywności.
Obecna sytuacja spowodowała znaczące przesunięcia w działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z Realizatorami jej programów. Na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje kroki na rzecz rozwiązywania problemów, przed którymi stanęli Partnerzy PAFW oraz uczestnicy fundacyjnych przedsięwzięć.
Utworzony przez PAFW Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 będzie nie tylko wspierał bieżące działania organizacji zaangażowanych w programy Fundacji, jakie podejmują one w odpowiedzi na kryzysową sytuację, ale również zaoferuje pomoc w wypracowaniu i realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie.
Od 20 lat, w ramach swoich programów, PAFW aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, a także lokalnych liderów oraz inicjatywy społeczne. Obecnie, w czasie pandemii, dąży do tego, aby utrzymać ciągłość podjętych wcześniej działań oraz pomóc organizacjom obywatelskim w zachowaniu ich dorobku. Już w marcu Fundacja udzieliła pomocy kilkunastu organizacjom pełniącym rolę Realizatorów programów PAFW w postaci środków finansowych o łącznej kwocie 200 tysięcy zł na bieżące potrzeby związane z ochroną pracowników, czy zakupem sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.
W ramach nowego programu, od maja, organizacje zaangażowane w programy PAFW będą mogły aplikować o środki finansowe z Funduszu Pomocowego na dostosowanie swojej działalności do obecnej sytuacji, inicjowanie nowych przedsięwzięć, uruchomienie szerszych projektów, czy akcji interwencyjnych. Organizacje te będą mogły liczyć także na pomoc instytucjonalną, polegającą na dofinansowaniu niezbędnych kosztów administracyjnych i wynagrodzeń. Wsparcie będzie udzielane w trybie ciągłym.
Ponadto w kolejnych miesiącach zostanie przeprowadzony otwarty konkurs grantowy, którego zasady będą oparte na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji pierwszego etapu programu.
Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” będzie Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).
Więcej informacji:
Martyna Bogaczyk, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji
Tel. 601 458 653
martyna.bogaczyk@fed.org.pl
Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowa w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Tel. 22 550 28 00
m.hajdukiewicz@pafw.pl


Europejski Korpus Solidarności – Znak Jakości. Zdobądź go!

2020-04-22

Europejski Korpus Solidarności dofinansowuje działania o charakterze solidarnościowym z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów z zagranicy i z Polski.
Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do organizacji, instytucji i firm. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.
Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub pracować na rzecz zaangażowanej społecznie organizacji.
W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne działania:
Projekty Wolontariatu, które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc pracy organizacje i firmy prowadzące działania o charakterze solidarnościowym mogą gościć stażystę lub pracownika polskiego lub zagranicznego. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.
Jakie organizacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:
Projekty Wolontariatu - organizacje, które wskazuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie jako miejsca mogące korzystać z pracy wolontariuszy;
Staże i miejsca pracy - firmy, instytucje, organizacje prowadzące działania o charakterze solidarnościowym, CSR;
Projekty Solidarności - grupy młodych ludzie (minimum 5 osób w wieku 18-30 lat) wspierane przez organizację.
Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na działania z udziałem wolontariuszy, pracowników, stażystów muszą uzyskać najpierw Znak Jakości, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://eks.org.pl/o-korpusie/


Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Szczegółowe informacje nt. Znaku Jakości

Terminy składania wniosków o przyznanie Znaku Jakości: na bieżąco.

Organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektów.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w 2020 r.:

7 maja 2020 do godz. 12.00
1 października 2020 r. do g. 12.00


Fundacja ORLEN: program grantowy „Czuwamy! Pamiętamy!”

2020-04-22

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do trzeciej edycji programu granatowego dla społeczności lokalnych „Czuwamy! Pamiętamy!. Do 18 maja 2020 roku organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie rewitalizacji bądź stworzenia Miejsca Pamięci. Budżet programu to 190 tys. złotych. Sprawdź, złóż wniosek! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx


Nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020

2020-04-17

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
-pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
-pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
-pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.


Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

2020-04-13

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie.

1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

6) ochrony środowiska,

7) kultu religijnego,

8) dobroczynności,

9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,

10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.”

Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy.

Fundacja nie finansuje projektów, których wnioskodawcą są:

1) osoby fizyczne

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), chyba że ich zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.

Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://fundacja.pgnig.pl/


Wsparcie Fundacji ING Dzieciom dla organizacji w czasie epidemii

2020-04-07

Ruszył program grantowy Fundacji ING Dzieciom, którego celem jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy obejmujący takie obszary jak edukacja, terapia, sport i rekreacja czy wolontariat. Większość z nich w trosce o bezpieczeństwo beneficjentów została zawieszona na czas epidemii, jednak mieliśmy świadomość, że szkoły i organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą zmagają się obecnie z szeregiem wyzwań. Potwierdziło to badanie ankietowe przeprowadzone wśród partnerów programów fundacji z lat 2018-2020. Wykazało ono, że największe problemy, z jakimi szkoły i organizacje zmagają się w czasie epidemii to zapewnienie edukacji zdalnej, terapii i opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami czy zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Program Grantowy „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii” jest odpowiedzią na te potrzeby. Szkoły publiczne, w tym szkoły specjalne, organizacje pozarządowe oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze mogą się ubiegać o grant w wysokości do 10 tys. zł na prowadzenie niezbędnych działań w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, edukacji, działań wychowawczych czy terapii dzieci i młodzieży.
Aby ubiegać się o grant należy do 22 kwietnia do godz. 16.00 wypełnić wniosek elektroniczny na stronie programu.
Lista grantobiorców zostanie ogłoszona 27 kwietnia.
Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie Fundacji ING Dzieciom https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020


PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

2020-04-06

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w Gminie Rawicz zapraszamy do korzystania ze wsparcia świadczonego w ramach Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za pośrednictwem adresu e-mail: projekty@opsrawicz.pl

Ponadto informujemy, iż w ramach przyjętej Tarczy Antykryzysowej, podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

czytaj całość publikacji "PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"


EOG: Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe

2020-03-13

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł.
Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.
Wnioski należy złożyć w okresie od 03.04.2020r. do 03.06.2020r., godz.15:00
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.
Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.plLink otwiera się w nowej karcie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,24,srodowisko-naturalne-i-ekosystemy-dzialania-zwiazane-z-ochrona-srodowiska-i-ekosystemow-prowadzone-przez-ngo-fundusz-malych-gran.html


Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020

2020-03-02

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej edycji konkursu przeznaczona na dotacje na okres 3 lat to ponad 52 mln zł.

czytaj całość publikacji "Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020"


ASOS 2020 – ruszyła nowa edycja programu!

2020-01-13

Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 10% wartości dotacji. Wkładem własnym może być zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. O dofinansowanie w programie mogą się starać m.in. lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i organizacje wyznaniowe.

Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i złożyć (wyłącznie w wersji elektronicznej!) za pomocą Generatora Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl.

Rząd przeznaczył na tegoroczną edycję programu łącznie 40 mln zł – tyle samo, co w roku ubiegłym.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem:
http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/458


Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

2019-11-06

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

czytaj całość publikacji "Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”"


Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

2019-11-06

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

czytaj całość publikacji "Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej"


Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,

2019-10-17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

czytaj całość publikacji "Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,"


Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

2019-10-01

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

czytaj całość publikacji "Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ"


Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny

2019-10-01

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny"


Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

2019-10-01

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

czytaj całość publikacji "Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją"


Z Fundacją PZU po lekcjach

2019-09-17

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

czytaj całość publikacji "Z Fundacją PZU po lekcjach"


Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego

2019-09-03

Szanowni Państwo,

Organizacje pozarządowe działają, żeby realizować swoje misje społeczne. Czy mogą przy tym prowadzić działalność gospodarczą? Dlaczego nie! Zapraszamy do kontaktu z zespołem leszczyńskiego OWES i sprawdzenia możliwości swojej organizacji pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

W subregionie leszczyńskim działa ich już ponad 40 przedsiębiorstw społecznych, które łączą misję społeczne z działalnością gospodarczą. Najczęściej działają w branżach tj.:
- Gastronomia
- Usługi sprzątające, opiekuńcze, budowlane
- Pielęgnacja zieleni.

W ramach leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym można uzyskać do 22 tys. dotacji!

Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego planowany jest w dniach 1-3 października.

Zapraszamy do kontaktu (Magdalena Wróblewska, 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl).


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

2019-07-08

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

czytaj całość publikacji "Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5"


Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych

2019-07-08

Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich. Granty przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”. Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Akcja Mobilność pracowników młodzieżowych ma charakter szkoleniowy. Jej celem jest mobilność i rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach). Efektami działań powinno być podniesienie jakości pracy z młodzieżą, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi za granicą oraz wspólne projekty angażujące młodych ludzi.

czytaj całość publikacji "Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych"


Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja

2019-07-08

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://education.org.pl


Fundacja PGE

2019-05-24

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Dofinansowanie dla podmiotów świadczących w ramach swoich działań statutowych pomoc i wsparcie osobom fizycznym (nabór ciągły).

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

- nauka i edukacja
- lecznictwo i ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- działalność ekologiczna i ochrona środowiska
- sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych


Więcej: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia


"Tu jestem, tu zmieniam"

2019-05-24

Fundacja Santander ogłosiła kolejną - piątą już - edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"dla instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną; granty w wys. od 5 do 10 tys. zł na działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

W 2019 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:
20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

Wnioski należy składać od 24 maja do 1 lipca 2019 r.

Więcej: http://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/


Dotacje Fundacji Kronenberga

2019-04-25

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz kultury, edukacji, polityki społecznej, ochrony zdrowia.

Fundacja przy ocenie wniosków uwzględnia zgodność z obszarami programowymi, innowacyjność, wpływ projektu na rozwiązanie projektu społecznego, mierzalne rezultaty. Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty, o którą można wnioskować.

Dofinansowane działania
Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w kilku obszarach programowych:
- innowacje w edukacji,
- edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
- dziedzictwo kulturowe,
- twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
- priorytety ochrony zdrowia,
- polityka społeczna.

Proces aplikacyjny składa się z dwóch etapów:
- etap 1: wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie kronenberg.org.pl. Zgłoszenie oceni Zarząd Fundacji, który w przeciągu 30 dni roboczych wybierze wnioskodawców uprawnionych do aplikowania w kolejnym etapie.
- etap 2: wypełnienie przesłanego przez e-mail wniosku, na podstawie którego Zarząd podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

O dotacje mogą starać się: fundacje, stowarzyszenie, uczelnie wyższe, szkoły, dom kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego.

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Jednym z warunków ubiegania się o dotacje jest posiadanie własnego konta bankowego, dotyczy to również szkół. Jeżeli szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

2019-04-25

Celem głównym programu jest: Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

Organizacje mogą starać się o wsparcie w ramach dwóch kategorii:
– „Pomoc doraźna”: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych);
– „Życie publiczne”: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – są to np. wyjazdy na ogólnopolskie konferencje, udział w spotkaniach konsultacyjnych lub debatach.

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, po jednym z każdej kategorii.

Wnioski składa się poprzez generator online

Kwota dofinansowania: maksymalnie 10 000 zł (nie ma kwoty minimalnej).

Budżet programu: 1 800 000 zł.

Termin realizacji działań: do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania wniosków: nabór stały do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.eurodesk.pl/granty/program-rozwoju-organizacji-obywatelskich-priorytet-5


PROGRAM GRANTOWY WSPÓLNIE DLA REGIONU

2019-03-15

Celem głównym programu grantowego WSPÓLNIE DLA REGIONU (zwanego dalej Programem) jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów:
-zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,

-profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia – budowanie i wspieranie zdrowych nawyków,

-ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację w wysokości od 3000 PLN do 15000 PLN.

Termin składania wniosków do Programu trwa od 11 marca 2019 do 23 kwietnia 2019 do godziny 23:59.

Szczegółowe informację na stronie https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/


Biblioteka ekonomii społecznej

2019-03-06

Zapraszamy do zapoznania się największą w Polsce bibliotekę publikacji, których tematyką jest ekonomia społeczna, spółdzielczość, przedsiębiorczość społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalne, partycypacja społeczna i inne pokrewne tematy.

Biblioteka ekonomii społecznej dostępna jest pod adresem:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047


LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE RAWICZ

2019-02-27

Lista organizacji w załączeniu

Dołączone pliki:


PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

2019-02-13

Od 11 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Najważniejsze informacje:

- termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
- wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/login
- zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
- nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html


Mobilne Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej

2019-01-21

Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej w ramach realizacji projektu „Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Rawicz” zaprasza przedstawicieli NGO, przedsiębiorstw społecznych, klubów sportowych i przedstawicieli grup nieformalnych na dyżury specjalistów w ramach Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie MGOPS w Rawiczu, pokój 105, w godz. od 15.00 do 17.00

Harmonogram dyżurów w 2019r.
30.01.2019r.
27.02.2019r.
27.03.2019r.
24.04.2019r.
29.05.2019r.
26.06.2019r.
17.07.2019r.


Lista portali

2018-08-03

Lista portali, na których znajdują się informację na temat aktualnie ogłoszonych konkursów

• Granty dla bibliotek:
biblioteki.org.pl
http://www.biblioteki.org/artykuly/Granty_konkursy_dotacje.html

• Eurodesk:
http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie
informacja o grantach na działania dla młodzieży, dużo przydatnych informacji o dotacjach ze źródeł zagranicznych,

• fundusze.ngo.pl
http://fundusze.ngo.pl
podstrona portalu ngo.pl, którego nikomu nie trzeba reklamować,

• Fundusze na edukację:
https://funduszenaedukacje.com
blog poświęcony funduszom dla szkół oraz organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą,

• granty.pl
https://granty.pl oraz FB https://www.facebook.com/grantypl-323299377701160
o różnych dotacjach: dla gmin, przedsiębiorców, NGO. Szczególnie polecamy zaglądanie na ich Facebooka - dużo aktualnych informacji,

• Granty na badania:
https://www.granty-na-badania.com/ oraz https://www.facebook.com/Grantynabadania/
portal poświęcony dotacjom na rzecz nauki. Jeśli jesteście organizacją studencką lub zajmujecie się upowszechnieniem nauki – warto zaglądać,

• Witryna Wiejska
http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/209
dla organizacji działających na obszarach wiejskich, gmin, świetlic, OSP itp.,

• http://rpo.wuppoznan.praca.gov.pl/
Stowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie http://pisop.org.pl/ - m.in. konkurs MIKRODOTACJI


Wielkopolska Wiara

2018-03-24

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w ramach konkursu Wielkopolska Wiara, 3 kwietnia godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Rawicz, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21 (sala 101). Zapraszamy do zgłoszeń pod adres mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Dołączone pliki:


Rynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark Pomysłów

2017-11-21

IV Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem "RYNEK AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW – JARMARK POMYSŁÓW” już 9 grudnia br., w godz.12-20, podczas Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Burmistrz Gminy Rawicz i Centrum PISOP zapraszają do udziału w wydarzeniu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Spotkanie będzie okazją do promocji rawickich NGO i wymiany doświadczeń.
Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i przesyłania zgłoszeń do dnia 01.12.2017r. na adres e-mail: sak.noico@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Dołączona galeria:

Rynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark PomysłówRynek Aktywnych Mieszkańców - Jarmark Pomysłów

Dołączone pliki:


Uwaga!!! KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA

2017-04-12

Dnia 10 kwietnia 2017r. Centrum PISOP ogłosiło Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017! Regulamin konkursu dostępny na stronie www.pisop.org.pl/fio
Zapraszamy do zgłaszania projektów. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

2016-12-13

3 grudnia 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Ideą i celem Konkursu było promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami społecznymi.
Szósta edycja Konkursu odbyła się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski głosowali na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.
W szóstej edycji do Konkursu przystąpiło 9 samorządów Wielkopolski: Gmina Stare Miasto, Gmina Czermin, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Lisków, Gmina Kleszczewo, Gmina Wronki, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Kostrzyn, Gmina Rawicz. Laureaci Konkursu : Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski I miejsce, Gmina Stare Miasto II miejsce oraz Gmina Rawicz III miejsce.

Dołączona galeria:

Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach VI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


  III Targi Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

  2016-09-14

  Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału
  w III Targach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, które odbędą się dnia 1 października 2016 r., w godz. 11.00-17.00, na Rynku w Rawiczu Celem Targów jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej i różnorodnych form działalności łączących cele społeczne i ekonomiczne. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, budowania płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w tej sferze.
  Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br., na załączonym formularzu (do pobrania również na stronie: www.ops.rawicz.pl) w wybranej przez Państwa formie
  - w wersji papierowej na adres:
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
  - e-mailem: cw.ops@rawicz.pl
  Ponadto zwracamy się z prośbą o przesłanie krótkiego opisu Państwa działalności wraz załączonymi fotografiami (do 10 zdjęć), w celu przygotowania prezentacji waszej organizacji. Udział w Targach jest bezpłatny.
  Dodatkowych informacji udziela: - Natalia Purgacz tel. 65 546 10 02

  Z poważaniem
  Grzegorz Kubik Burmistrz Gminy Rawicz
  Władysława Czajkowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Krystyna Zaporoska Liderka Lokalna

  Dołączone pliki:


  IV Edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016

  2016-03-11

  07.03.2016r. Centrum PISOP ogłosiło IV już edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016!
  o dofinansowanie starać się mogą:
  - młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.
  - nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej
  - grupy samopomocowych, czyli grupy działające na rzecz swoich członków.

  Więcej informacji w załączeniu...

  Dołączone pliki:


  Baza podmiotów ekonomii społecznej

  2015-05-06

  Dołączone pliki:


  UCHWAŁA NR XLIX/401/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

  2015-05-06

  UCHWAŁA NR XLIX/401/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Rawicz na lata 2014 - 2020

  Dołączone pliki:


  PUNKT DORADCZY „TWOJA SZANSA”

  2012-03-15

  Z dniem 19 marca 2012 roku rozpoczyna swoją działalność PUNKT DORADCZY pn. TWOJA SZANSA.

  W ramach działań punktu udzielamy:

  - BEZPŁATNYCH PORAD I INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN;
  - WSPARCIA MERYTORYCZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW, działających w obszarze problemów społecznych;

  Miejsce i terminy spotkań:

  - Bezpłatne porady i informacje dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin:
  1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 15:00 do 16:00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, pokój 208.
  W przypadkach szczególnych porady będą udzielane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 65 545 4037 lub 503168047.
  Pierwszy dyżur już 19 marca 2012r. – zapraszamy!
  Porad i informacji będą udzielali: Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Pani Renata Błaszczyszyn, członkowie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

  - Wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, działających w obszarze problemów społecznych:
  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (65)545-10-37; (65)546-11-36.


  TEST

  2010-12-26

  bip..

  Dołączone pliki:


  MGOPS RAWICZ

  2010-07-19


  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji